960691127

Subvenciones

 

NOMBRE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO: PORT-MAIL, S.L.

N.º CALIFICACIÓN: 129

ENTITAT PÚBLICA CONCEDENT DE LES SUBVENCIONS: SERVEF – GENERALITAT VALENCIANA

ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE DE LAS SUBVENCIONES: SERVEF – GENERALITAT VALENCIANA

DECRET 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l’ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials  l’ocupació (CEO) i enclavaments laborals y convocatoria para el 2021

DECRETO 217/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros especiales de empleo (CEE) y enclaves laborales y convocatoria para 2021. [2021/92]

ANY PERCEPCIÓ DE LES SUBVENCIONS / AÑO PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES: 2021

IMPORT CONCEDIT / IMPORTE CONCEDIDO: 75.256,67€

 

ORDRE 13/2018, de 31 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors  Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d’ocupació.

ORDEN 13/2018, de 31 de agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para la inserción de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros especiales de empleo

ANY PERCEPCIÓ DE LES SUBVENCIONS / AÑO PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES: 2021

IMPORT CONCEDIT / IMPORTE CONCEDIDO: 2.493,56€

 

DECRET 171/2021, de 15 d’octubre, del Consell, de concessió directa de l’increment de les ajudes a projectes d’inserció laboral per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa en centres especials d’Ocupació, regulades en el Decret 217/2020, i de convocatòria de les ajudes de 2021.

DECRETO 171/2021, de 15 de octubre, del Consell, de concesión directa del incremento de las ayudas a proyectos de inserción laboral para la financiación parcial de los costes salariales del personal con diversidad funcional o discapacidad severa en centros especiales de Empleo, reguladas en el Decreto 217/2020, y de convocatoria de las ayudas de 2021

ANY PERCEPCIÓ DE LES SUBVENCIONS / AÑO PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES: 2021

IMPORT CONCEDIT / IMPORTE CONCEDIDO: 4.406,90€

 

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià  d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l’Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la  conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA)

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Programa de fomento de la conversión a indefinido de contratos temporales de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA)

ANY PERCEPCIÓ DE LES SUBVENCIONS / AÑO PERCEPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES: 2021

IMPORT CONCEDIT / IMPORTE CONCEDIDO: 13.300,00€

 

logoblanco

Contáctanos

2 + 15 =

 

 Professor Vicente Llorens Castillo, 4, 46024 Valencia

+34 960691127